1. Gebruik:
  1. Als bezoeker of gebruiker van de website van Secret Circle dien je ten minste 18 jaar oud te zijn.
  2. Voor het gebruik van sommige van de diensten van Secret Circle dien je jezelf in te schrijven. Na inschrijving ben je gebruiker. Je staat er jegens Secret Circle voor in dat de informatie die je aan Secret Circle verstrekt compleet, naar waarheid en juist is. Onder deze informatie wordt onder andere verstaan: je naam en je e-mailadres. Het is niet toegestaan je in te schrijven op de naam of het e-mailadres van een andere persoon, tenzij die andere persoon hiervoor toestemming heeft gegeven.
  3. Op Secret Circle is het mogelijk reacties te plaatsen. Als je een reactie plaatst verklaar je dat jouw uitingen:
   Geen persoonlijke gegevens van of verwijzingen naar minderjarigen bevatten;
   Niet discriminerend zullen zijn onder andere met betrekking tot religie, ras, uiterlijk, afkomst, cultuur en geaardheid;
   Niet gewelddadig van aard zullen zijn. Je zult andere gebruikers dus niet bedreigen, beledigen of hinderen op welke wijze dan ook;
   Niet schadelijk of lasterlijk zullen zijn of inbreuk maken op de privacy van derden;
   Geen reclame zullen bevatten zonder voorafgaande toestemming van Secret Circle;
   Geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere zaken zullen bevatten die computersystemen kunnen beschadigen of nadelig kunnen beïnvloeden;
   Niet anderszins strafbaar of onrechtmatig zullen zijn, dan wel strafbare of onrechtmatige handelingen zullen aanmoedigen of hiertoe zullen aanzetten;
   Geen links of verwijzingen zullen bevatten naar externe websites die in strijd zijn met de bovengenoemde punten.
  4. Je stemt ermee in dat al jouw uitingen op Secret Circle waarmee jouw identiteit te achterhalen is, geheel op eigen risico is. Dit betreft onder andere (email)adres, telefoonnummer, websites van persoonlijke aard en sociale media accounts.
 2. Content op Secret Circle:
  1. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten die rusten op of voortvloeien uit (de inhoud van) de website van Secret Circle berusten bij Secret Circle en haar licentiegevers. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan enige content van de website van Secret Circle te verveelvoudigen of openbaar te maken, al dan niet voor commerciële doeleinden, waaronder door de content te downloaden, te kopiëren of te wijzigen, tenzij Secret Circle of de betreffende rechthebbende daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.
  2. Op Secret Circle zijn applicaties van derden te vinden. Het is mogelijk dat voor de producten of diensten die worden aangediend door middel van die applicaties voorwaarden van die derden gelden. Secret Circle controleert niet de content van derden, zoals applicaties, teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen. De aanwezigheid hiervan impliceert niet dat Secret Circle deze content heeft goedgekeurd. Secret Circle is niet aansprakelijk voor de inhoud en werkwijze van content van derden of voor enig gebruik hiervan door haar gebruikers.
 3. Privacy Statement:
  In onderstaande Privacy Statement staat beschreven hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt door Secret Circle. Persoonlijke gegevens van gebruikers van Secret Circle-producten en -diensten worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Secret Circle houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  1. Vastleggen en verwerking van gegevens:
   Je laat bij je inschrijving bij Secret Circle een aantal persoonsgegevens achter, zoals je contactgegevens, je voorkeuren en interesses en eventueel foto’s. Daarnaast heb je de mogelijkheid om bij Secret Circle zogenaamde bijzondere persoonsgegevens achter te laten, zoals bijvoorbeeld gegevens over je seksuele leven. Met het achterlaten van deze gegevens stem je er expliciet mee in dat deze persoonsgegevens voor hier onderstaande doeleinden verwerkt mogen worden door Secret Circle. De persoonsgegevens worden door Secret Circle voor verschillende doeleinden gebruikt: Voor uitvoering van statistische analyses, ten behoeve van managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van strategie en marketingactiviteiten. Voor het versturen van een nieuwsbrief door Secret Circle, als ook voor marketingactiviteiten om u via e-mail of via telefoon te informeren over producten en diensten van Secret Circle. Als er een wettelijke verplichting bestaat voor Secret Circle. De door jouw verstrekte persoonsgegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Secret Circle te vallen. Jouw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen.
  2. Beveiliging gegevens:
   Secret Circle maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Secret Circle is echter niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of enig ander (onrechtmatig) gevolg aan bestanden of gegevens.
  3. Gebruik van Cookies:
   Secret Circle kan bij het aanbieden van deze website gebruik maken van cookies om u te identificeren en daarmee de toegang tot de site voor u gemakkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Secret Circle kan bij het aanbieden van de website gebruik maken van cookies om je te identificeren, zodat je bij een volgend bezoek aan onze site als gebruiker wordt herkend. Secret Circle kan zo informatie over je gebruik van onze site verzamelen. Je gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en op geen enkele wijze verhandeld.
  4. Clickgedrag:
   Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.
  5. Persoonlijk:
   Het is gebruiker niet toegestaan om een profiel aan te maken voor anderen, deze over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken van het profiel. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de gebruiker niet meer correct of volledig zijn, dient de gebruiker zijn gegevens zodanig aan te passen dat deze weer actueel zijn. Indien de gebruiker onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf verschaft en wanneer Secret Circle vaststelt dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan Secret Circle het account beëindigen of opschorten.
  6. Gegevens van andere Gebruikers:
   Het is niet toegestaan de persoonlijke gegevens van derden, waarover je via Secret Circle beschikt, te gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens je via Secret Circle beschikt. Je verklaart geen ‘junkmail’, ‘spam’, kettingbrieven, ‘mailings’ of bulkverspreiding van e-mail aan Gebruikers of voormalig Gebruikers te zullen distribueren.
 4. Betalingen:
  Toegang tot bepaalde videodiensten kan verkregen worden tegen betaling. Een betaling kan een eenmalige transactie betreffen of een automatische incasso.
  1. Voor alle betaalde videodiensten geldt:
   Alle door Secret Circle gepubliceerde prijzen zijn in euro’s, inclusief het in Nederland geldende BTW-tarief, tenzij anders vermeld. Secret Circle biedt geen terugbetaling in geval van een prijsverlaging of promotionele aanbiedingen nadat de transactie is voltooid. De verschillende betalingswijzen kunnen van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente mogelijkheden staan vermeld op de website. Secret Circle maakt gebruik van het betaalsysteem van Pay.nl om betalingen te verwerken. Pay.nl heeft een vergunning als betaaldienstverlener van De Nederlandse Bank. Een gebruiker is verantwoordelijk voor de correctheid van de verstrekte bankgegevens, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het rekeningnummer en de tenaamstelling.
  2. Voor betalingen die een automatische incasso betreffen voor het verkrijgen van toegang tot bepaalde videodiensten geldt aanvullend:
   De abonnementskosten van Secret Circle worden maandelijks afgeschreven via de door de gebruiker opgegeven betaalmethode op de kalenderdag waarop het abonnement is ingegaan. Een gebruiker zal uiterlijk 24 uur voor de eerstvolgende afschrijving per e-mail gewezen worden op de komende betaling. Daarnaast kan een gebruiker te allen tijde de eerstvolgende betaaldatum inzien in de Mijn Account-omgeving op de website. Een gebruiker kan een abonnement bij Secret Circle te allen tijde opzeggen. Nadat je hebt opgezegd, behoudt de gebruiker toegang tot de betreffende videodiensten tot het einde van de reeds betaalde periode. Een gebruiker kan een abonnement opzeggen op de Mijn Account-omgeving op de website door op deze pagina de instructies op te volgen. Voor zover is toegestaan onder het toepasselijk recht, worden betalingen niet gerestitueerd en biedt Secret Circle geen terugbetaling. Indien klant gebruik maakt van betaalmethode automatische incasso zal Secret Circle het verschuldigde bedrag automatisch laten incasseren van de opgegeven bankrekening. Indien klant gebruik maakt van betaalmethode automatische incasso en de afschrijving laat storneren is klant administratie verschuldigd. Secret Circle houdt zich het recht voor de prijzen van abonnementsdiensten te wijzigen. Een gebruiker zal per e-mail van een eventuele wijziging op de hoogte worden gebracht.
 5. Bestandseigenaar van Persoonsgegevens:
  Secret Circle Media B.V.
  Parkstraat 22
  2514 JK, Den Haag
  E-mail: info@secretcirclemedia.com
  Kvk-nummer: 66688221
  BTW-nummer: NL 8566.61.697 B01
 6. Wijzigingen:
  Deze gebruiksvoorwaarden, inclusief het privacy statement, kunnen te allen tijde door Secret Circle aangepast worden. Deze aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze Secret Circle staan vermeld. Wij adviseren daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.